VFP2IIS Dokumentace Podpora Spoleènost

VFP2IIS

VFP2IIS je ideální øešení jak vytvoøit aplikace pod Microsoft Visual FoxPro pro použití na Intranetu a Extranetu.
VFP2IIS je komponenta umožòující vývojáøùm jednoduchým zpùsobem používat aplikace vytvoøené prostøednictvím Microsoft Visual FoxPro v Internet Exploreru

Popis

VFP2IIS zprostøedkovává propojení mezi VFP a HTML prostøednictvím vlastního HTML generátoru. S VFP2IIS mùžete vyvíjet komplexní WEB aplikace vèetnì uživatelského rozhraní (formuláøe a prvky). S výjimkou formátovaných HTML textù, které nejsou podporovány ve VFP, mùže být vzhled a funkèní kód proveden ve VFP. S VFP2IIS mùžete vyvíjet aplikace pro desktop a WEB v rámci jednoho projektu se spoleèným kódem a uživatelským rozhraním. Musíte pouze obsloužit omezení pro VFP multithread mód (modální stavy apod.).
Proto je VFP2IIS vhodné pro velmi rychlé návrhy WEB datových aplikací na intranetu, zvláštì v pøípadech, kdy uživatel požaduje verze pro desktop a WEB. Jednoduché datové formuláøe pro tabulku (cursor) mohou být vyhotoveny v nìkolika minutách nebo dokonce bez programování kódu (demo obsahuje modul VFP2IIS_browse - který simuluje VFP browse - mùžete prostì zadat pøíkaz obdobu pøíkazu browse v URL se specifikací tabulky a provádìt aktualizace

Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à Internet