VFP2IIS Dokumentace Podpora Spoleènost

Základní vlastnosti

 • Pouze VFP kód, nevyžaduje další komponenty
 • Umožòuje spouštìt WEB aplikace vytvoøené pod VFP vèetnì uživatelského rozhraní, spoleèné rozhraní pro desktop a WEB
 • Automatickou synchronizaci dat a událostí mezi WEB a IE
 • Výkonný generátor pro všechny vizuální prvky VFP s podporou vìtšiny vlastností (umístìní, barvy, písmo, ukazatele myši styly textù, zarovnávání a úpravy)
 • Zabudovaná podpora pro funkci obdobnou VFP MESSAGEBOX vèetnì pøedání vrácené hodnoty
 • Binární výstup pro zasílání binárních souborù nebo øetìzcù jako PDF výstupy)
 • Podporuje jednoduchou definici kontextového menu jedné úrovnì vèetnì zpìtného hlášení vybrané položky
 • Podporuje „upload" souborù s automatickým pøepínám formátu komunikace (ENCTYPE jako multipart)
 • Má interface pro pøídavné moduly - obdoba externích pøíkazù
 • Umožòuje definovat a pracovat s HTML prvky „Frame", „Iframe" a MS IE filtry
 • Má otevøený interface v prùbìhu zpracování požadavku a generování HTML kódu - umožòuje pøedefinovat standardní obsloužení nebo generovaný HTML kód
Reproduction totale ou partielle strictement interdite • KitWeb : générateur de sites internetWan Again : fournisseur d'accès à Internet